Certificeret forhandler - Teamcon®Forhandling

Forhandling på højt niveau - Fokus på partnerskab og resultater

Mål

Certificeret Forhandler sikrer, at deltageren udvikler egen forhandlingsevne, forståelse for forhandlingsprocessen, tilegnelse af konkrete værktøjer samt et professionelt perspektiv og udsyn på forhandling i Danmark og internationalt.

  • At give deltageren omfattende træning i de nyeste tankegange og metoder i forhandling.
  • At træne deltageren i at anvende værktøjer til på forhånd at analysere enhver type af forhandling.
  • At give deltageren kendskab til analyse af motiver, kulturelle forskelligheder og psykologiske processer i forhandling.
  • At give deltageren lejlighed til at opleve og analysere egen og andres reaktioner under komplicerede forhandlingsøvelser.
  • At deltageren opnår indblik i løbende at kunne justere taktik og strategi under en forhandling.
  • At træne deltageren i at anvende uddannelsens metoder og værktøjer i egne forhandlinger og til at coache i forhold til kollegers forhandlinger.
  • At træne deltageren til at forstå og forholde sig til de strategiske og psykologiske processer, der foregår under en forhandling.
  • At udvikle deltagerens evne til at gennemføre vanskelige og komplekse forhandlingsforløb.
  • At skabe et struktureret erfaringsmateriale til brug for den videre udvikling af hver enkelt deltagers personlige kompetence.
  • At give deltagerne mulighed for at opbygge et netværk med andre deltagere.

Indhold

Certificeret Forhandler har fokus på de relationer og resultater, der skabes af parterne i en forhandling.

På Certificeret Forhandler arbejdes der ud fra psykologiske og metodiske principper. Der vil under hele kursusforløbet være fokus på forhandlerens indlevelsesevne, omstillingsevne og fleksibilitet samt evnen til at forholde sig åbent til egne potentielle udviklingsområder.

Forhandling er en integreret del af vores hverdag. Vi forhandler med kolleger, leverandører, kunder, venner, kærester og familiemedlemmer.

Forhandling foregår således også på mange forskellige niveauer og sammenhænge; det kan være ledelse, samarbejde, import, eksport, salg og service. Det er karakteristisk for en forhandling, at der altid står noget på spil enten økonomi, sikkerhed, hensynet til baglandet, relationer, kvalitet, status eller prestige.

Forhandlerens udgangspunkt er centralt og af stor betydning for forløbet. Viden om forhandlingens formål og omstændigheder samt kendskab til egen formåen, er en nødvendighed for at fungere som en effektiv og professionel forhandler, uanset hvad forhandlingen drejer sig om.

Forhandlingen begynder allerede ved de første tilkendegivelser af meninger og ønsker, og slutter først, når begge parters interesser er blevet tilgodeset i et tilfredsstillende omfang, eller når man erkender, at overensstemmelse ikke er mulig.

Resultatet af forhandlinger varierer meget, og selv om held og uheld ofte får æren eller skylden for et forhandlingsresultat, så er det oftere forhandlernes metode eller mangel på samme, der er den egentlige forklaring på et givent resultat.

Tilegnelsen af en solid mental og systematisk opbygget "værktøjs­kasse" vil flytte fokus fra held til dygtighed, når forhandlingens forløb skal vurderes. I vort samfund - nationalt såvel som globalt - er etablering og vedligeholdelse af varige relationer i stigende grad en integreret del af virksomhedens kunde- og leverandørstrategi.

En god forhandler vil altid sørge for at tilgodese dette centrale aspekt i en forhandling. Det er vigtigt, at en forhandler evner at se denne del af forhandlingsprocessen i et overordnet perspektiv.

"More and more occasions require negotiation; conflict is a growth industry".
"Every negotiation is different, but the basic elements do not change".
"Principled negotiation is an all-purpose strategy". Citater fra bogen "Getting to Yes", Fisher & Ury, Harvard University, USA.

Deltagere

Certificeret Forhandler henvender sig til ledere, specialister, salgschefer, organisationsforhandlere med højt udviklingspotentiale, der arbejder med - eller lejlighedsvis inddrages i - virksomhedens betydende forhandlinger.

Uddannelsen er relevant uanset om deltagerens væsentligste forhandlinger er interne eller eksterne, nationale eller internationale.

Deltagerantal: 8 - 10 deltagere

Varighed

5 moduler - eksternat
Se kursus kalender her

Pris

Kr. 29.700 pr. deltager, inkl. materialer, ekskl. moms.